Aktualności

gora dol

Inwestycje w ramach Ppp – stan bieżący

Czytaj więcej

Prace legislacyjne nad ustawą o Ppp

Czytaj więcej

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP - portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno-prywatnego

 

 

 

 

§ 1

Wprowadzenie

 

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2. Operatorem Serwisu jest Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 13/1, 02-635 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359030, posiadająca numer NIP 521-356-42-03, numer REGON 142315179 (dalej: „Operator”).

3. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, prosimy nie odwiedzaj stron Serwisu oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Operatora.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

      1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 

a)      Konto – podstrona Serwisu, w ramach której Użytkownik korzysta z usług świadczonych przez Operatora;

b)      Materiał – tekst, obrazy lub jakiekolwiek inne dane zamieszczone w Serwisie lub przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej;

c)      Netykieta sieciowa – zbiór dobrych zasad obowiązujących w Internecie, sieciowa etykieta, stanowiąca internetowe savoir vivre;

d)     Operator – Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 13/1,
02-635 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359030, posiadająca numer NIP 521-356-42-03, numer REGON 142315179;

e)      Polityka Bezpieczeństwa - Polityka Bezpieczeństwa serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego; załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

f)       Polityka Prywatności – Polityka Prywatności serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego; załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

g)      Profil – strona Użytkownika zawierająca dane udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, które może również wykorzystywać Operator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

h)      Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Profilu/Konta;

i)        Regulamin – niniejszy regulamin funkcjonowania Serwisu;

j)        Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania przez Użytkowników, dostępna pod adresem www.ppp24.pl pod nazwą Wirtualny Przewodnik PPP – portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego;

k)      Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

 

 

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu

 

 

1.  Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

2.    Użytkownik, korzystając z Serwisu, zobowiązuje się, iż nie będzie:

a)  udostępniał Materiałów niezgodnych z prawem i niniejszym Regulaminem (tj. w szczególności nielegalnych, obraźliwych, pornograficznych, agresywnych, wulgarnych, ośmieszających, zniesławiających, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie);

b)  podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia Materiałów itp.;

c) działał na niekorzyść innych Użytkowników, w szczególności zbierał informacje o nich i je wykorzystywał;

d)    wykorzystywał i udostępniał ten Serwis i zawarte w nim Materiały do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody Operatora, lub innych celów działających na szkodę Serwisu i Operatora;

e)  łamał praw autorskich co do Materiałów, w szczególności wykorzystując treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody Operatora.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach: prób wykorzystania Konta/Profilu niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników, a także działania na szkodę Serwisu.

4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w działalności Serwisu lub jego części i zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych i nie trwały dłużej niż będzie to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

      5. Operator zastrzega sobie prawo do:

a)    okresowego wyłączania Serwisu;

b)   zmiany, korekty lub redakcji informacji wysyłanych przez Użytkownika;

c)    usunięcia w wyjątkowych sytuacjach całej zawartości Serwisu;

d)   zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronach Serwisu, udostępniania usług świadczonych w ramach Serwisu.

6. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej e-mail.

 

 

§ 4

Rejestracja

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i zarejestrowania się w Serwisie.

2. Dokonując Rejestracji lub korzystając z funkcji Serwisu, dla których Rejestracja nie jest wymagana, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

3. Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu. Podczas Rejestracji należy postępować zgodnie z wytycznymi formularza rejestracyjnego.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz do skorzystania z odpłatnych usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewskazanie przez Użytkownika danych osobowych koniecznych do skorzystania z odpłatnych usług. Wypełnienie pól formularza rejestracyjnego oznaczonych gwiazdką jest jednak obowiązkowe.

5.  Podczas Rejestracji obowiązkowo należy podawać prawdziwe dane.

6.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych osobowych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi oczekiwany przez Operatora sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

7. Podczas Rejestracji Użytkownik nadaje swoje hasło dostępu do Konta/Profilu.

8.  Po poprawnym zakończeniu wypełniania formularza rejestracyjnego i aktywacji Konta/Profilu, Konto/Profil jest aktywne i Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Serwisu.

9. Usunięcie przez Operatora, na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Operatora usługi w ramach Serwisu i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego Konta/Profilu z Serwisu.

10.Podczas Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji użytkowników.

11.Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa przy korzystaniu z Serwisu, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz dobrych obyczajów.

12.Operator ma prawo do zawieszenia Konta/Profilu Użytkownika w Serwisie w trybie natychmiastowym oraz do pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) w formularzu rejestracyjnym podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuści się w związku z korzystaniem z Serwisu naruszenia praw Operatora lub osób trzecich;

c)  dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa lub zwyczajami.

13.Operator ma prawo usunięcia Konta/Profilu Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa oraz nieusunięcia skutków naruszeń lub niezaprzestania naruszeń w terminie wyznaczonym przez Operatora. W tym przypadku opłata abonamentowa uiszczona uprzednio przez Użytkownika nie jest zwracana za okres, w którym Użytkownik nie mógł korzystać z odpłatnych usług. Pokrywa ona natomiast koszty administracyjne związane z zaistniałą sytuacją.

14.Operator może przekazać dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych Użytkowników Serwisu.

 

 

§ 5

Administrowanie danymi

 

1.    Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji jest Operator. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2.    Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług przez Operatora. Dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

3.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

4.    W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych osobowych ze stanem faktycznym, Użytkownik może samodzielnie dokonać ich korekty po uprzednim zalogowaniu się do Konta/Profilu.

 

 

§ 6

Zasady świadczenia e - usług

 

1.        W ramach Serwisu Operator świadczy e - usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z kompletnej obsługi jednej skonkretyzowanej procedury PPP oraz korzystania ze specjalnie przygotowanej Bazy wiedzy.

2.        W ramach Serwisu udostępnia się:

a)    Przewodnik PPP,

b)   Generator dokumentacji PPP,

c)    Reklamę zindywidualizowaną,

d)   Bazę wiedzy wraz z wyszukiwarką.

3.        Serwis umożliwia również skorzystanie z opcji „Pytania i odpowiedzi” i uzyskanie praktycznych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z tematyką Serwisu.

4.        Usługi Przewodnik PPP, Generator dokumentacji PPP oraz Reklama jak również opcja „Pytania i odpowiedzi” świadczone są odpłatnie.

5.        Usługa Baza wiedzy dostępna jest nieodpłatnie.

6.        W ramach Serwisu Operator świadczy usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania swoich opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników. Usługi te są świadczone za pomocą forum.

7.        Każdy odwiedzający Serwis jest uprawniony do zapoznania się ze zgromadzonymi na forum wpisami.

8.      Usługa polegająca na umożliwieniu publikowania własnych wpisów i rozpoczynaniu nowych wątków dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników i wymaga uprzedniej Rejestracji i zalogowania się do Konta/Profilu.

9.      Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów zamieszczonych na forum.

10.    Użytkownik zamieszczając wpisy na forum ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób z tego powodu.

11.    Wpis nie może zawierać:

a)    treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem;

b)   treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz z dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych i wulgarnych;

c)    treści naruszających prawa bądź dobre imię Operatora;

d)   treści naruszających prawa bądź dobre imię osób trzecich, w szczególności szerzących nienawiść, obrażających cudze uczucia religijne, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste;

e)    treści naruszających zasady współżycia społecznego;

f)    treści reklamowych;

g)   wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.

12.    Operator zastrzega sobie prawo do redagowania oraz usuwania wpisów bez podania przyczyny.

13.    Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do forum Użytkownikom dopuszczającym się naruszeń niniejszego Regulaminu.

14.   Usługi świadczone są w sposób automatyczny i dostępne są całą dobę.

 

 

§ 7

Odpłatne e – usługi i uruchomienie pełnego dostępu do usług serwisu

 

1.      Użytkownik może nabyć e - usługę Przewodnika PPP, która na podstawie przedstawionych przez niego informacji wygeneruje zindywidualizowaną procedurę.

2.      Użytkownik dokonuje płatności zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu po sprecyzowaniu zakresu usługi Przewodnik PPP, natomiast przed skorzystaniem z samej e-usługi.

3.      Użytkownik po zalogowaniu ma ciągły dostęp do aktywnych e-usług, za które zapłacił, i które są w trakcie realizacji.

4.      Użytkownik może nabyć e – usługę Generator dokumentacji PPP, która na podstawie przedstawionych przez niego informacji wygeneruje gotowe do wydrukowania formularze dokumentów. Dodatkowo Użytkownik przy tworzeniu dokumentów ma możliwość dopisywania i zapamiętywania swoich komentarzy i uwag.

5.      Użytkownik dokonuje płatności zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu po sprecyzowaniu zakresu usługi Generator dokumentacji PPP, natomiast przed skorzystaniem z samej e-usługi.

6.      Użytkownik po zalogowaniu ma ciągły dostęp do aktywnych e-usług, za które zapłacił, i które są w trakcie realizacji.

7.      E-usługę Reklamy zindywidualizowanej opłaca Użytkownik po sprecyzowaniu i zaakceptowaniu jej parametrów, poprzez przelew internetowy. Użytkownik ma ciągły wgląd z poziomu swojego Konta/Profilu w stopień realizacji poszczególnych parametrów Reklamy zindywidualizowanej.

8.      Opcja „Pytania i odpowiedzi” umożliwia skorzystanie z wybranej przez Użytkownika usługi (pytania wraz z odpowiedzią) po wcześniejszym dokonaniu opłaty w postaci płatności SMS. Po uiszczeniu opłaty Użytkownik otrzymuje kod dostępu aktywny przez 24h.

 

 

§ 8

Płatności

 

1.    Płatności za zamówione usługi odpłatne są realizowane za pośrednictwem Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255. Po wybraniu opcji „zapłać” następuje przekierowanie do serwisu płatności dotpay.pl, gdzie realizowana jest płatność. Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania regulaminu funkcjonowania serwisu Dotpay.pl i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu

2.  Dostępne są następujące formy płatności:

     - płatności z wykorzystaniem kart płatniczych (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB),

     -płatności za pomocą przelewów elektronicznych (mTransfer, Płacę z Inteligo, Multitransfer, Przelew24, Płać z Nordea, Przelew z BPH, Sez@m, Płać z ING, Millennium – płatności internetowe, Millenet, iPKO, Płacę z Alior Bankiem, PEKAO 24 Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota, Płać z BOŚ, BOŚBank24, MeritumBank Przelew, R-Przelew, Deutsche Bank, Credit Agricole Bank, InvestBank, eBGŻ, BNP Paribas, KB24, VW Bank Direct, BS Wschowa, Polbank EFG, Getin Bank).

  3. W przypadku Opcji „Pytania i odpowiedzi” płatności są realizowane przy użyciu płatności SMS.

  4 Wszystkie ceny za oferowane usługi są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

        5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych przez siebie usług.

 

 

§ 9

Nieodpłatne e – usługi

 

1.    Dla Użytkowników zarejestrowanych dostępna jest nieodpłatna e-usługa Baza wiedzy wraz z wyszukiwarką.

 

 

§ 10

Prawa autorskie i pokrewne

 

1.          Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

2.          Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Zawarte na stronach Serwisu wybór i układ udostępnianych w nim Materiałów również chronione są prawem autorskim. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy. 

3.          Materiały chronione prawem autorskim przysługującym osobom trzecim udostępniane są w ramach Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami zawartych umów, w szczególności umów licencyjnych.

4.          Użytkownik, korzystając z Materiałów udostępnianych w Serwisie, nie nabywa przez to jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

5.          Kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone.

6.          Użytkownicy udostępniający Materiały, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści.

 

 

§ 11

Odpowiedzialność

 

1. Za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu odpowiada Operator, który dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu. Operator zastrzega sobie możliwość zaistnienia przerw w pracy Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub niepoprawność dostarczanych informacji.

       2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)  skutki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) szkody wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępu Użytkownika do Serwisu;

c) wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w Serwisie Materiałów;

d) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do informacji zawartych w Serwisie (Poradniki, Formularze dokumentów itp.);

e)  przerwy w funkcjonowaniu Kont/Profili, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Operatora;

f) utratę danych spowodowaną działaniem czynników trzecich (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;

g)  straty wynikłe w wyniku używania lub niemożności używania Serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego Serwisu.

3.  Operator nie ponosi odpowiedzialności również za Materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Serwisie można prezentować jedynie treści, które są jego własnością, nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych i prawnie chronionych dóbr innych podmiotów. Treści zamieszczane w Serwisie publikowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników.

4. Zabrania się publikacji artykułów, zdjęć, filmów cudzych, podlegających ochronie praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Serwisu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów. W przypadku plagiatu lub naruszenia własności intelektualnej osób trzecich ograniczona zostanie możliwość korzystania z Konta/Profilu, poprzez jego zablokowanie lub usunięcie.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez reklamodawców (Użytkowników korzystających z e- usługi Reklama zindywidualizowana).

 

 

§ 12

Zastrzeżenia prawne

 

1.    Odwiedzający stronę Serwisu obowiązani są przestrzegać zasad dotyczących korzystania z Serwisu. Zasady podlegają prawu polskiemu, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

2.    Jeśli nie zgadzasz się z Zastrzeżeniami prawnymi, prosimy, nie odwiedzaj stron Serwisu oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Operatora.

3.    OWPPP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wszelkie szkody bezpośrednie i niebezpośrednie, związane z korzystaniem z Serwisu, spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w Serwisie materiałów i produktów, usterki techniczne działających w serwisie systemów oraz linii telekomunikacyjnych (OWPPP nie może zapewnić, że przeglądanie stron w Serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych. Operator nie odpowiada także za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym opóźnieniami, zakłóceniami przesyłu informacji oraz awariami sprzętu), ewentualne ataki skutkujące uzyskaniem przez osoby trzecie gromadzonych przez użytkowników danych lub modyfikacją tych danych, a także za czasowe lub trwałe usunięcie dowolnych systemów, usług lub serwisów z serwera. Serwis rezerwuje sobie prawo do zmiany ich adresów, warunków technicznych lub warunków użytkowania.

4.    Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie Użytkownicy Serwisu podejmą na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na jego stronach - osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własną odpowiedzialność.

5.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za zainfekowanie wirusem lub jakiekolwiek szkody oprogramowania komputerowego lub innego mienia Użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron lub z pobrania ze strony jakichkolwiek materiałów.

6.    Materiały, informacje i ceny opublikowane na stronach Serwisu nie stanową oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7.    OWPPP zezwala na oglądanie, kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu pod następującymi warunkami:

a)      Dokument ten będzie wykorzystany jedynie do celów informacyjnych;

b)      Dokument nie będzie wykorzystany do celów komercyjnych (zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie w celach komercyjnych);

c)      Kopia niniejszego dokumentu lub jego części będzie zawierać w całości niniejszą notę o prawach autorskich.

8.    OWPPP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji publikowanych w niniejszym Serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych, jak również za sposób ich wykorzystania przez Użytkownika, ani za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie, przypadkowe, karne ani też żadne inne szkody. Nie ponosi też odpowiedzialności ustawowej, kontraktowej, deliktowej (np. z tytułu niedołożenia należytej staranności) lub innej odnośnie wszystkich Materiałów i informacji zawartych w Serwisie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych.Informacji zamieszczanych w ramach niniejszego Serwisu nie powinno się traktować równoznacznie z udzielaniem porady czy rekomendacji, ani jedynie w oparciu o te informacje podejmować jakichkolwiek decyzji i działań. Mają one na celu przedstawienie jedynie ogólnych wskazań i nie stanowią wyczerpującej analizy określonego zagadnienia. W szczególności rzeczywiste wyniki mogą w sposób znaczący odbiegać od opinii, oczekiwań lub twierdzeń zawartych w niniejszym Serwisie. Całkowite ryzyko i pełną odpowiedzialność z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji i Materiałów ponosi Użytkownik stron Serwisu, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

9.    Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualnepomimo podejmowania przez OWPPP wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości Serwisu. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.

10.              Informacje znajdujące się na stronach Serwisu mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne, a także podlegać zmianom lub aktualizacji bez uprzedzenia. Wprowadzone zmiany obowiązują wraz z momentem ich wprowadzenia.

11.              Warunkiem cytowania danych prezentowanych na stronach Serwisu jest podanie źródła ich pochodzenia i odnośnika do witryny www.ppp24.pl.

12.              W ramach Serwisu zawarto linki do innych stron internetowych. Operator nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko Użytkownika. Operator nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, poprawności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.

13.              Operator nie zapoznał się, nie ponosi oraz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za opinie lub informacje zawarte na tych stronach. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za  zasady ochrony prywatności (politykę prywatności czy politykę bezpieczeństwa) stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach Serwisu, a niniejsze zasady oraz postanowienia Regulaminu serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e – usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno - prywatnego, Polityki prywatności serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e – usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno - prywatnego jaki i Polityki bezpieczeństwa serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e – usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno - prywatnego zamieszczone na stronach Serwisu odnoszą się wyłącznie do danych gromadzonych przez Serwis. W związku z powyższym w interesie Użytkownika jest upewnienie się, iż wszelkie materiały, pochodzące z takich stron, są wolne od wirusów, koni trojańskich lub jakichkolwiek innych programów, treści itp., które mogłoby narazić go na szkody.

 

 

§ 13

Reklamacje

 

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub zgłoszenia dotyczące naruszenia Regulaminu powinny być kierowane za pomocą wiadomości elektronicznej za pośrednictwem zakładki kontakt, lub listownie na adres: Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Sp. z o.o., ul. Balonowa 13/1, 02-635 Warszawa w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Operatora reklamacji, na adres składającego reklamację, wskazany w reklamacji.

 

 

§ 14

Przepisy końcowe

 

1. Operator będzie dokładał nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak ze względu na specyfikę działalności, jaką jest prowadzenie Serwisu internetowego nie gwarantuje, że takowe nigdy nie powstaną (np. wirusy komputerowe, trojany).

2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jednostronnych zmian do Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz umieszczenie wzmianki o zmianie w Regulaminie na stronie Serwisu.

3. Nowa treść Regulaminu zaczyna wiązać Użytkowników wraz z jego publikacją na stronie. Poprzez dalsze korzystanie z Serwisu Użytkownik akceptuje jego zaktualizowaną wersję w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. 

4. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie, akceptuje każdorazowe zmiany w Regulaminie, jeżeli korzysta on z funkcji Serwisu niewymagających takiej Rejestracji pod zmienionym Regulaminem.

      5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

6.  W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

7. Załączniki nr 1 i 2 w postaci Polityki Prywatności oraz Polityki Bezpieczeństwa będąc integralną częścią niniejszego Regulaminu i stanowiąc jego uzupełnienie wiążą Użytkownika.

      8. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

9.  W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 

Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Polityka Prywatności serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e – usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno - prywatnego

 

 

Operatorem Serwisu jest Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 13/1, 02-635 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359030, posiadająca numer NIP 521-356-42-03, numer REGON 142315179 (dalej: „OWPPP” lub „Operator”).


Pojęcie Operator oznacza instytucję, za której środki przygotowywany, opracowywany i publikowany jest Serwis. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze warunki.

 

Administratorem w Serwisie jest Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 13/1, 02-635 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359030, posiadająca numer NIP 521-356-42-03, numer REGON 142315179 (dalej: „Administrator”).

 

Serwis to usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzenia przez Użytkowników, dostępna pod adresem www.ppp24.pl pod nazwą Wirtualny Przewodnik PPP – portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

Użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego danych lub umieszczanie w nim danych.

 

OWPPP szanuje prawo Użytkowników do prywatności i w związku z tym dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.

 

Poniżej wyjaśnione zostają obowiązujące w Serwisie zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Użytkownik może udostępnić podczas korzystania z Serwisu.

 

Korzystając w każdej formie z Serwisu Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez konieczności bezpośredniego informowania o tym Użytkowników, a jedynie poprzez opublikowanie nowej wersji. OWPPP nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników Serwisu.

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzaj stron Serwisu oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Operatora.

I.     PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich treści i usług oferowanych w Serwisie, wymagane jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja nie jest konieczna jedynie w przypadku korzystania z usługi „Pytania i odpowiedzi”, która dostępna jest dla Użytkownika po wykupieniu dostępu za pośrednictwem sms i wpisaniu otrzymanego kodu dostępu.   

Wymaga się tylko tych danych, które są potrzebne do zapewnienia niezbędnej obsługi w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika powierzone Administratorowi przetwarzane będą w celu realizacji:

o   e – usługi Baza wiedzy PPP wraz z wyszukiwarką,

o   e – usługi Generator dokumentacji PPP,

o   e – usługi Przewodnik PPP,

o   e- usługi Reklama (Bannery i Wizytówki),

o   pełnego dostępu do forum (dodawanie nowych wątków),

o   wysyłania niezapowiedzianych wiadomości,

o   wysyłania treści reklamowych (za uprzednią zgodą Użytkownika).

Rejestracja ułatwi Użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych w Serwisie. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez Operatora dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika w chwili rejestracji (tj. ilości danych podanych w tym procesie) zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to potrzebne do wypełnienia przez OWPPP prawnych zobowiązań lub w celach marketingowych. Operator Serwisu używa tych danych w celach wykonywania ogólnych analiz rynku i analiz handlowych. Tego rodzaju ogólne analizy nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników.

II.      BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Serwis nie gromadzi, nie monitoruje i nie weryfikuje jakichkolwiek danych osobowych (w tym również wieku) Użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, subskrybować usług świadczonych przez Serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Komunikacja między komputerem Użytkownika a Serwerem w momencie, w którym  zbierane są dane osobowe Użytkownika, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

III.   USUNIĘCIE I MODYFIKACJA DANYCH 

Każdy Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny,  posiada  wgląd we własne dane oraz całkowitą możliwość ich zmiany i modyfikowania. Zmiany można dokonać, wysyłając e-mail na adres Operatora.

 

Ponadto w każdej chwili Użytkownik może usunąć dane z bazy danych bez podawania  przyczyny oraz usunąć wszystkie inne podane przez Użytkownika informacje.

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki organizacyjne i techniczne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych [w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych].

IV.        COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre funkcje Serwisu (poszczególne obszary Przewodnika PPP)mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, które identyfikują go w sposób umożliwiający wykonanie pewnych operacji. Serwis używa cookies do zapamiętania informacji o internautach. Rozpoznawani są po to, by dowiedzieć się, jakiej informacji potrzebują i szukają na stronach Serwisu. W praktyce pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w procesie zapisywania danych ułatwiających logowanie zarejestrowanego Użytkownika.

Cookiesw żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze, ani nie wpływają na sposób jego działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz pozostawienie ich na dysku. Cookies dostarczają Operatorowi danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu. Operator może też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy danym Serwisem a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.

Dla prawidłowego działania plików cookies niezbędna jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz pozostawienie na dysku (nieusuwanie). Jednocześnie Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, by wyłączona została możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Użytkownik powinien jednak pamiętać, iż skutkiem takiej modyfikacji może być ograniczenie lub utrata pewnych funkcjonalności Serwisu. Hasło Użytkownika szyfrowane jest w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez Operatora.    

V. PLIKI Z LOGAMI 

Tak jak większość witryn internetowych Serwis zbiera i wykorzystuje dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają numer IP Użytkownika, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu Użytkownika (np. TP SA, Dialog), przeglądarkę, z której Użytkownik korzysta (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędza na stronie.

Informacje dotyczące adresów IP wspomagają diagnozowanie problemów na serwerze Serwisu, analizę trendów, administrowanie  strony  oraz śledzenie czynności Użytkownika dla wewnętrznych statystyk Operatora odnoszących się do  ruchu na stronie. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Administratorzy mogą zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym, w szczególności, numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

    VI.   NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI 

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności.

Niniejszym Operator chce zapewnić, że jego działania są działaniami marketingowymi i są zgodne z obowiązującym prawem oraz że akceptacja przez Użytkownika Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesłanie Użytkownikom pocztą elektroniczną informacji handlowych. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy Administratora, będzie to równoznaczne z usunięciem konta z Serwisu ppp24.pl.

Pod określeniem "niezapowiedziane wiadomości" rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu (w szczególności zmiany, aktualizacje), niekomercyjne wiadomości (w szczególności życzenia i osobiste komentarze) oraz informacje komercyjne dotyczące działalności prowadzonej przez OWPPP lub jej partnerów (w szczególności informacje o prowadzonych kursach i szkoleniach, aktualnych promocjach itd.)

VII.  LINKI DO INNYCH STRON

Serwis zawiera linki do innych stron. Operator nie jest odpowiedzialny za praktyki związane z ochroną danych osobowych innych stron - ochrona danych osobowych odnosi się wyłącznie do informacji zebranych na stronie Serwisu. Operator nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy oraz za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom na nich umieszczonych.

VIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dokładając starań, żeby informacje zamieszone w Serwisie były aktualne i wyczerpujące, OWPPP nie ponosi odpowiedzialności (w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne) za to, że informacje umieszczone na tej stronie są kompletne, prawidłowe i aktualne, a także nie daje jakichkolwiek gwarancji przydatności zamieszonych w Serwisie informacji czy materiałów.Powyższe odnosi się również do wszelkich odnośników umieszczonych w ramach niniejszej strony, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą takie odnośniki.

 

Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste, bezpośrednie lub pośrednie szkody, także w formie utraconych korzyści czy też spowodowane utratą danych, powstałe w związku z niedostępnością dokumentów lub informacji udostępnianych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

 

Serwis przestrzega, by za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie były przesyłane jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym czy też inne dane objęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów. W razie otrzymania takich danych, pomimo powyższego zastrzeżenia, Serwis nie będzie ich traktować jako danych o charakterze poufnym, o ile nie zostanie to wyraźnie zaznaczone przez Serwis.

 

Przekazując poprzez niniejszą stronę internetową na rzecz Serwisu jakiekolwiek dane, osoby odwiedzające tę stronę udzielają Operatorowi  bezwarunkowej licencji oraz zgody na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez Operatora pomysłów, know-how oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Zarówno układ treści zawarty w Serwisie, jak i poszczególne jego części stanowią wyłączną własność Operatora z siedzibą w Warszawie, Polska (o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej) i korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na stronach Serwisu, podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie serwisu.

X. KONTAKT

Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na zbieranie i używanie informacji w sposób opisany powyżej. Pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz Serwisu Użytkownik może wysyłać korzystając z formularza w zakładce kontakt.

Polityka bezpieczeństwa

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Polityka Bezpieczeństwa serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego

 

Operatorem Serwisu jest Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 13/1, 02-635 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359030, posiadająca numer NIP 521-356-42-03, numer REGON 142315179 (dalej: „OWPPP” lub „Operator”).


Pojęcie Operator oznacza instytucję, za której środki przygotowywany, opracowywany i publikowany jest Serwis. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze warunki.

 

Administratorem w Serwisie jest Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 13/1, 02-635 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359030, posiadająca numer NIP 521-356-42-03, numer REGON 142315179 (dalej: „Administrator”).

 

Serwis to usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzenia przez Użytkowników, dostępna pod adresem www.ppp24.plpod nazwą Wirtualny Przewodnik PPP – portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

Użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego danych lub umieszczanie w nim danych.

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Bezpieczeństwa, prosimy, nie odwiedzaj stron Serwisu oraz nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez Operatora.

W Serwisie prezentowany jest pierwszy w Polsce i unikatowy Portal oferujący zestaw powiązanych ze sobą elektronicznych usług dostępnych on-line, dotyczących wyboru partnera prywatnego według procedur Ppp oraz wspierający Użytkownika w skutecznej, czyli korzystnej ekonomicznie, realizacji zadań publicznych w tej formule.

Celem Przewodnika PPPjest świadczenie e - usług umożliwiających Użytkownikom korzystanie z kompletnej obsługi jednej skonkretyzowanej procedury PPP oraz korzystania ze specjalnie przygotowanej Bazy wiedzy. Do prawidłowego przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz do skorzystania z odpłatnych usługwymagane jest podanie minimum niezbędnych danych osobowych. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług oraz posiada zabezpieczenia umożliwiające ochronę zbieranych danych przed utratą, modyfikacją, oraz niewłaściwym wykorzystaniem.

I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik akceptuje Regulamin serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e – usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa przy korzystaniu z Serwisu, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika, który korzysta z e-usług. Przetwarzanie danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Każdy kto podał swoje dane osobowe w Serwisie ma prawo dostępu do ich treści (znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora) oraz ich poprawiania (po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości).Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne. Serwis wymaga od Użytkowników podania jedynie niezbędnych danych.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Serwis wymaga od zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika podania prawdziwych danych osobowych. Podane w trakcje Rejestracji dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Są one zbierane i przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług przez Operatora, jednocześnie nie będąc przetwarzanymi w żadnym innym celu.

W ramach Serwisu stosowane są ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa informatycznego w celu ochrony informacji o Użytkownikach przed jej nieautoryzowanym wykorzystaniem, bądź utratą. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie autoryzowany personel, który jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności tych danych.

Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych Użytkownika zawarto w Polityce Prywatności serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e – usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego.

III.  ZAGADNIENIA TECHNICZNE

Wymogami technicznymi niezbędnymi do skorzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu, w szczególności Rejestracji, jest połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy przyjęte w ramach Serwisu jak również posiadanie dostępu do skrzynki email. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać dane różnego typu, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane, o których mowa powyżej, mogą zostać udostępnione osobom trzecim – podmiotom upoważnionym przez powszechnie obowiązujące przepisy w razie naruszenia praw Administratora, prób włamania lub innego działania na jej szkodę.

IV. TREŚCI REKLAMOWE

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Operatora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie treści reklamowych dotyczących Serwisu. 

Więcej szczegółowych informacji na temat treści reklamowych zawarto w Polityce Prywatności serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP- portal e-usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego.

V. KONTO UŻYTKOWNIKA

Hasło

Podczas Rejestracji Użytkownik nadaje hasło dostępu do Konta/Profilu. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek chronić dostępu do swojego hasła. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania zarejestrowanego Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego Konta/Profilu odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej, a w razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp (w szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie, np. w kawiarenkach internetowych).

Konto Użytkownika

Konto/Profil Użytkownika zawiera dane podane podczas Rejestracji oraz pozwala na korzystanie z odpłatnych e - usług. Nie należy udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z Konta/Profilu Użytkownika. Dane Konta/Profilu Użytkownika można zmienić. Operator ma prawo do zawieszenia lub/i usunięcia Konta/Profilu Użytkownika w Serwisie w trybie natychmiastowym oraz do pozbawienia prawa do korzystania z Serwisu. Ponadto Operator może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu serwisu internetowego Wirtualny Przewodnik PPP – portal e- usług wspierających realizację procedur partnerstwa publiczno – prywatnego lub przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z Serwisu.

VI. ZMIANY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej Polityki na stronie Serwisu.

VII. KONTAKT

Pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki Bezpieczeństwa oraz Serwisu Użytkownik może wysyłać korzystając z formularza w zakładce kontakt.

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo